نسبت ROE چیست؟

نسبت ROE چیست؟

ROE  یا Return on Equity ، شاخصی از کارایی شرکت در تولید سود حاصل از پول سرمایه گذاری شده در شرکت را اندازه گیری میکند.

به عبارتی دیگر شاخص ROE، شاخصی از چگونگی سودآوری یک شرکت، وابسته به میزان ارزش سهامی از آن شرکت که در مالکیت سهامداران است، میباشد. پس در واقع شاخص ROE یک شرکت، از تقسیم خالص درآمد یا سود خالص شرکت به میزان ارزش سهامی از شرکت که در دست سرمایه گذاران و سهامداران است، به دست می آید.

این یک معیار بسیار مفید از اثربخشی مدیریت است.هر چه عدد به‌ دست آمده بزرگ‌تر باشد نشان از آن دارد که شرکت در خلق سود خالص عملکرد بهتری داشته است. این امر هم به نفع سهام‌داران است و هم به نفع شرکت که در نهایت موجب افزایش ارزش شرکت خواهد شد.

ROE بالا نشان‌گر آن است که شرکت به نسبت سرمایه‌ی کمی که دارد درآمد بالایی دارد و همین امر منجر به سوددهی بیشتر می‌شود. پس باید گفت در این فاکتور نسبت سرمایه به درآمد نیز عامل مهمی است.

ممکن است شرکتی سرمایه‌ی بالایی هم داشته باشد ولی نتواند از آن درآمد و در نتیجه سود خوبی به دست آورد. به طور کلی نمی‌توان برای ROE یک عدد مشخص را بیان کرد. چرا که این عدد در صنایع مختلف با هم متفاوت است.