نسبت مالی P/S چیست؟

نسبت P/S یکی از مهم‌ترین نسبت‌ها در تحلیل بنیادی است که از تقسیم قیمت یا ارزش بازار سهم بر میزان فروش آن به ازای هر سهم حاصل می‌شود. در این نسبت ، Pمخفف Price به معنای قیمت یا ارزش بازار و S مخفف Sale به معنای فروش و درآمدزایی شرکت موردنظر است.

نسبت P/S ارزش بازار شرکت را نسبت به فروش آن می‌سنجد و بیان می‌کند آیا تناسب خوبی بین مقدار افزایش ارزش بازار سهام یک شرکت در مقابل میزان درآمدزایی آن وجو دارد یا خیر.در اصل نسبت P/S مشخص می‌کند، قیمت سهام شرکت چه بخشی از مقدار کل درآمد زایی آن را تشکیل می‌دهد.

به عبارتی می‌توانیم نسبت P/S را گزارشی در نظر بگیریم که نشان می‌دهد آیا ارزش سهام شرکت همگام با افزایش فروش و گسترش و پیشرفت پروژه‌های آن، بالا می‌رود یا صرفاً به دلیل تغییراتی که توسط سرمایه گذاری سرمایه داران بزرگ انجام می‌شود و سفته بازی ارزش سهام روند صعودی را در پیش می‌گیرد.

مهم‌ترین نکته‌ای که برای نسبت P/S باید در نظر داشته باشید، این است که این نسبت فقط برای شرکت‌های تولیدی قابل تعریف است. زیرا باید شرکت محصولی تولید کرده و برای فروش داشته باشد تا امکان بررسی میزان درآمدزایی و فروش محصولات آن قابل محاسبه باشد.


همچنین P/S هر سهم تمایل دارد به مقدار P/S کلی صنعت خود نزدیک شود. نسبت P/S کلی یک صنعت از محاسبه میانگین P/S تمام شرکت‌های تولیدی فعال در صنعت حاصل می‌شود.